Chi tiết

Những chi tiết chính cần lưu ý trong Landing Builder

  1. Chi tiết các elements.

  2. Chi tiết thanh tác vụ.