Chức năng

Landing Builder sẽ bao gồm 5 chức năng chính

  1. Thêm

  2. Xóa

  3. Chỉnh sửa

  4. Export / Import

  5. Trợ giúp (Help)